آیا میتوانم سفارش خود به صورت حضوری خرید کنم؟

با توجه به اینکه در ایران خیلی ها حتما باید جنس و محصول را از نزدیک ببینند و آن را لمس کنند. اما امکان خرید حضوری را برای مشتریان وجود ندارد.